Kara umowna – na co zwracać uwagę?

W poprzednich artykułach pisaliśmy, iż strony mogą zabezpieczyć wykonanie umowy poprzez zastosowanie kary umownej. A co gdy samemu przyjdzie nam podpisać umowę, w której są zawarte tego typu klauzule?

Kara umowna to bowiem klauzula, w której strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy.

Z niewykonaniem zobowiązania mamy do czynienia wtedy, gdy dłużnik w ogóle nie spełnia swego świadczenia. Natomiast nienależyte wykonanie zobowiązania może polegać na świadczeniu nieterminowym, gdy np. dostawca przywiózł do odbiorcy towar z opóźnieniem, lub też na świadczeniu nieodpowiedniej jakości, gdy np. dostawca przywiózł do odbiorcy zepsute jabłka zamiast świeżych. Bardzo popularne są kary umowne za opóźnienie w dostarczeniu towaru lub usługi. Należy pamiętać, iż nie można zastrzec kary umownej jako sankcji za nieuiszczenie jakieś sumy pieniędzy. W takim przypadku bowiem można zastrzec, że w przypadku nieterminowej zapłaty pieniędzy należne będą odsetki.

Do umowy z zastrzeżoną karą umowną musimy podejść zawsze bardzo ostrożnie. Przysługuje ona niezależnie od tego, czy po stronie jej beneficjenta powstała szkoda, czy też nie. Można też w umowie ustalić, że w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje w pełni poniesionej szkody, strona będzie mogła ubiegać się o odszkodowanie w zakresie, w jakim kara umowna nie zrekompensowała wysokości poniesionej szkody. W konsekwencji możemy więc wykonać nasze zobowiązanie, a mimo to być z różnych przyczyn zobowiązanym do zapłaty wysokiej kary umownej!

Jak ustalić w treści umowy wysokość kary umownej? Najlepiej jest wskazać wysokość kary umownej poprzez podanie określonej kwoty np. 1.000 zł lub poprzez określenie procentowego stosunku do wartości przedmiotu świadczenia głównego, np. kara umowna wynosi 10% wartości ceny zapłaty za dany towar lub usługę. Klauzula dotycząca kary umownej powinna zawierać też opis sytuacji, w jakich strona winna uiścić odpowiednią sumę tytułem kary umownej.

Kara umowna pełni różne funkcje. Przede wszystkim ma ona funkcję kompensacyjną, gdyż jest tzw. surogatem odszkodowania i zabezpiecza wierzyciela przed szkodą wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Pełni ona też funkcję prewencyjną, gdyż jest zabezpieczeniem wykonania zobowiązania i motywuje dłużnika do wykonania umowy.

Jeśli w naszej umowie znajdziemy zapisy przewidujące karę umowną, musimy być bardzo ostrożni. Najlepiej dokładnie zrozumieć w jakich okolicznościach będziemy musieli ją zapłacić. W przeciwnym wypadku możemy liczyć się z ryzykiem przykrych niespodzianek.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *