Ściąganie należności: Jak poradzić sobie z niezapłaconą fakturą przez nierzetelnego kontrahenta?

Często w obrocie gospodarczym ma miejsce sytuacja, gdy po wykonaniu usługi lub po sprzedaży towaru, pomimo wystawienia faktury, należności nie zostają przez nabywcę uregulowane. W takich okolicznościach istnieje kilka sposobów na uzyskanie przysługującej kwoty.

W pierwszej kolejności warto podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy. W tym celu najlepiej jest wysłać do dłużnika wezwanie do zapłaty. W wezwaniu tym można wskazać przede wszystkim wysokość należnej kwoty, nazwę usługi lub towaru, numer faktury, datę jej wystawienia i termin płatności, numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata, a także ostateczny termin zapłaty np. 7 dni. Często możemy też doprowadzić do zawarcia ugody z nierzetelnym płatnikiem i np. rozłożyć żądaną kwotę na raty, co być może ułatwi mu dobrowolną spłatę należności.

Jeżeli pomimo wysłania wezwania do zapłaty dłużnik nadal nie płaci, warto zastanowić się nad skierowaniem sprawy do sądu. W tym celu należy zgromadzić wszelkie dokumenty związane ze sprawą obok wystawionej na nierzetelnego kontrahenta faktury, np. umowę, jeżeli została zawarta w formie pisemnej, wymienianą korespondencję mailową, itp. Można też zastanowić się nad osobami, które w razie sporu sądowego mogą potwierdzić naszą wersję wydarzeń. Postępowanie sądowe, w odróżnieniu od próby pozasądowego rozwiązania sporu, może być długotrwałe. Niemniej dzięki uzyskaniu wyroku sądowego będzie można przymusić dłużnika do zapłaty za pośrednictwem komornika sądowego.

Dobrym sposobem na odzyskanie należności jest też wniesienie pozwu do tzw. e-sądu. Jest to tańsza metoda odzyskiwania należności w porównaniu z tradycyjnym postępowaniem sądowym, a przy tym złożenie pozwu odbywa się za pośrednictwem internetu, bez konieczności wychodzenia z domu.

Alternatywnym dla wyżej wymienionych sposobem na odzyskanie kwot jest sprzedaż przysługujących nam należności. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów, które odkupują wierzytelności przysługujące wobec nierzetelnych dłużników. Podpisując umowę przelewu wierzytelności należy się jednak liczyć z tym, że w ten sposób uzyskamy szybkie i pewne, ale jednocześnie zacznie mniejsze pieniądze. Dlatego warto wcześniej rozważyć, czy oby na pewno jest to dla nas korzystna forma odzyskiwania należności.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że z dochodzeniem przysługujących kwot nie można za długo zwlekać. Co do zasady bowiem roszczenia z działalności gospodarczej przedawniają się w ciągu 3 lat. Należy też pamiętać, że istnieje szereg wyjątków od wspomnianej zasady, np. w prawie przewozowym do przedawnienia dochodzi wcześniej. Poza tym nie warto też zwlekać dlatego, że sytuacja majątkowa dłużnika może ulec pogorszeniu i, pomimo uzyskania wyroku sądu, nie będzie można odzyskać pieniędzy. Dlatego warto jest w tym przedmiocie podejmować szybkie, ale i racjonalne decyzje.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *