Czym jest przerwanie biegu przedawnienia roszczenia?

Ostatnio pisaliśmy o tym, że roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu, na skutek czego dłużnik może nie ponosić odpowiedzialności za dług. W takich przypadkach wierzycielowi może się wydawać, że jest to wysoce niesprawiedliwe. Dlaczego bowiem na skutek braku działania wierzyciela, często w wyniku zdarzeń losowych, np. choroby, dłużnik ma być uprzywilejowany? Na szczęcie ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli i wprowadził instytucję przerwania biegu terminu przedawnienia. Na czym ta instytucja polega?

 

Mianowicie po każdym przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie ono na nowo. Dla przykładu, jeżeli termin przedawnienia dla żądania zapłaty wynosi 3 lata, to gdy wierzyciel poprzez swoją aktywność np. po dwóch latach oczekiwania na zapłatę, przerwie bieg przedawnienia, to od tego momentu biegnie ono na nowo i znów wynosi 3 lata. Tym samym wierzyciel ma łącznie 5 lat na odzyskanie należności. W tym miejscu pojawia się pytanie, jakie czynności mogą spowodować przerwanie biegu przedawnienia? Zgodnie z przepisami bieg przedawnienia przerywa się przede wszystkim przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń, przed sądem polubownym, podjętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Tytułem przykładu do przerwania przedawnienia może dojść przez wniesienie sprawy do sądu.

 

Należy także pamiętać, co korzystne dla wierzycieli, że – w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń, przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji – przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Zaznaczyć należy, że np. wezwanie dłużnika do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia, przede wszystkim dlatego, że nie jest to czynność dokonywana przed sądem.

 

Kolejną czynnością, która może przerwać przedawnienie jest uznanie roszczenia przez dłużnika. Na przykład gdy dłużnik w piśmie do wierzyciela przyzna, iż jest winien mu faktycznie jakieś pieniądze. Uznanie może być jednak dokonane w różnej formie, nie tylko pisemnej, dlatego np. zapłatę części świadczenia należy traktować jako uznanie w sposób dorozumiany. Czynnością prowadzącą do przerwania przedawnienia jest też wszczęcie mediacji.

 

Jak widać, dłużnik nie zawsze może uniknąć zapłaty, mimo upływu czasu. Wierzyciel ma bowiem w swoich rękach wiele instrumentów umożliwiających mu walkę z niesolidnym dłużnikiem. Dlatego warto czasem zastanowić się nad ich użyciem, zanim będzie za późno.

 

Zachęcamy do skorzystania z pomocy radców prawnych naszej Kancelarii. Posiadamy siedziby w Poznaniu oraz w Świeciu (pomagamy klientom także z Grudziądza, Tucholi oraz Chełmna). Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc prawną także online, bez konieczności dojazdu do siedziby firmy. Zapraszamy do kontaktu:

biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *