Czy inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty budowlane?

Przy wykonywaniu inwestycji budowlanych często zaangażowanych jest wiele firm. Spowodowane jest to z reguły wysokim stopniem skomplikowania realizowanej inwestycji. Zazwyczaj inwestor zleca wykonanie robót generalnemu wykonawcy, który dalej powierza ich wykonanie swoim podwykonawcom. Taki schemat powoduje problemy w momencie, gdy generalny wykonawca przestaje wypłacać wynagrodzenie swoim podwykonawcom. Czy zatem w takiej sytuacji podwykonawcy mogą domagać się zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora? Okazuje się, że przy spełnieniu kilku warunków inwestor ma obowiązek uregulować należności wobec podwykonawców.

Przede wszystkim z umowy zawartej pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą powinno wynikać, jaki zakres robót może zostać zlecony podwykonawcom. Konieczne jest też zawarcie umowy przez generalnego wykonawcę z podwykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa ta powinna wskazywać jakie roboty podwykonawca winien wykonać.

Inwestora musi też wyrazić zgodę na wykonanie określonych robót przez podwykonawcę generalnego wykonawcy. Dlatego konieczne jest przedłożenie inwestorowi przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą z załącznikami. Podwykonawca winien dopilnować, by w umowie zawartej z generalnym wykonawcą znalazł się odpowiedni zapis w tym zakresie. Inwestor może wyrazić zgodę w sposób wyraźny np. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Może ją też wyrazić przez niezgłoszenie sprzeciwu po przedłożeniu mu przez inwestora umowy z podwykonawcą do akceptacji. W końcu może też wyrazić zgodę w sposób dorozumiany.

Inwestor winien zapłacić podwykonawcy wynagrodzenie należne mu od generalnego wykonawcy. Podwykonawca nie może dochodzić od inwestora odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przez wykonawcę. Ale może domagać się odsetek za opóźnienie od inwestora wtedy, gdy ten opóźnia się z uiszczeniem należności wobec podwykonawcy, po wezwaniu go do zapłaty.

Jest to tzw. solidarna odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia wobec podwykonawcy. Podwykonawca może żądać zapłaty nieuiszczonego wynagrodzenia bezpośrednio do inwestora. W konsekwencji może dojść do tego, że inwestor będzie płacił za te same roboty dwa razy – raz generalnemu wykonawcy, drugi raz podwykonawcy. Inwestor powinien zatem dobrze przemyśleć wybór inwestora, któremu powierzy realizację inwestycji.

Radcowie prawni z Kancelarii Prawnej Słupińska posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach o roboty budowlane. Uprzejmie zapraszamy do kontaktu.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *