Czego może domagać się poszkodowany w wypadku samochodowym?

W ostatnich latach często słyszymy o wypadkach samochodowych, w wyniku których wiele osób doznaje urazów fizycznych oraz psychicznych. W ostatnich latach  obrębie Świecia, Grudziądza, Chełmna i Tucholi zanotowano wiele groźnych kolizji i wypadków. W niniejszym artykule postaram się Państwu przybliżyć, czego w takiej sytuacji może się domagać osoba poszkodowana.

Katalog świadczeń przysługujących poszkodowanemu w następstwie tzw. szkody osobowej jest szeroki i obejmuje przede wszystkim zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie za krzywdę jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i ma stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Im większych cierpień poszkodowany doznał, tym większe przysługuje mu zadośćuczynienie.

W dalszej kolejności poszkodowanemu przysługuje też zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem. W szczególności chodzi tu o koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Dlatego po wypadku warto zbierać faktury i paragony za zakup leków, za wizyty lekarskie itp., ponieważ dzięki temu można domagać się zwrotu wydatkowanych kwot. Mówiąc o zwrocie wszelkich kosztów związanych z wypadkiem można wymienić także koszty lepszego odżywiania poszkodowanego, transportu poszkodowanego i jego bliskich np. do placówek medycznych, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego i wiele innych kosztów.

Przykład:

Poszkodowany z Nowego został ranny w wypadku samochodowym w Tucholi. Na skutek tego został przewieziony do szpitala w Grudziądzu, gdzie spędził 3 tygodnie. Ponadto, po wypadku zobowiązany był do korzystania z najbliższego lekarza specjalisty, który prowadził praktykę w Świeciu. Poszkodowany będzie mógł żądać nie tylko zwrotu kosztów leczenia w grudziądzkim szpitalu, ale także dojazdów do Świecia.

Jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany wymagał pomocy osoby trzeciej, chociażby przy zwykłych czynnościach życia codziennego, należy się wtedy zwrot kosztów opieki. Poszkodowanemu przysługuje również prawo domagania się zwrotu utraconych zarobków, gdy po wypadku nie mógł wykonywać pracy. Dotyczy to sytuacji krótszych okresów niesprawności po wypadku.

Poszkodowany w wypadku może domagać się też i renty. Renta może stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. Renta przysługuje także wówczas, gdy zwiększyły się potrzeby poszkodowanego w związku z wydatkowaniem środków potrzebnych do poprawy stanu zdrowia po wypadku np. w związku z leczeniem i rehabilitacją,  lepszym odżywianiem lub sprawowaną nad nim opieką. Renta przysługuje również wtedy, gdy zmniejszyły się u poszkodowanego widoki powodzenia na przyszłość.

Alternatywnie, w miejsce renty, można domagać się jednorazowego odszkodowania, czyli tzw. kapitalizacji renty. Takie żądanie jest uzasadnione w szczególności wtedy, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Na zakończenie należy wskazać, że przy ubieganiu się odszkodowania warto czasem zwrócić się do specjalisty i wystąpić na drogę sądową. Często bowiem towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wartość wypłacanych odszkodowań, co może niepotrzebnie uszczuplić wysokość przysługujących świadczeń.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *