Bezpieczne używanie mienia pracodawcy.

Świadczenie pracy nierzadko wiąże się z korzystaniem ze sprzętu i infrastruktury pracodawcy. Pracownicy coraz częściej otrzymują takie dodatki jak laptop, telefon, czy nawet samochód. Oprócz wyżej opisanych przedmiotów, do najczęściej powierzanych należą m.in. pieniądze, narzędzia oraz odzież i obuwie robocze. Takie dodatki czasami stanowią bonus, zachęcający do podjęcia zatrudnienia, a czasami są wręcz niezbędne do jej wykonywania. Niestety nadal rzadko zastanawiamy się nad zasadami użytkowania takiego sprzętu w momencie spisywania umowy. W kancelarii często gościmy klientów, którym przytrafiła się szkoda w tego typu mieniu. To nierzadko prowadzi do kłopotu zarówno dla pracowników, jak i pracodawców – czy i w jakich granicach pracownik ponosi odpowiedzialność.

Dla rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności pracownika istotnym jest, czy mienie zostało powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo rozliczenia się. Jednak aby doszło do powstania odpowiedzialności po stronie pracownika, pracodawca musi dołożyć odpowiedniej staranności zawierając z pracownikiem umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Tego typu umowa musi być zawarta na piśmie, gdyż w przeciwnym razie będzie dotknięta nieważnością i pracodawca nie będzie mógł się powoływać na jej postanowienia. Warto pamiętać, że tego typu umowa może – w odniesieniu do tego samego przedmiotu – zostać zawarta z kilkoma pracownikami. W takim przypadku pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność w stosunku do powierzonego im mienia. Wówczas odpowiadają wobec pracodawcy w częściach określonych w umowie. To częsta praktyka w sklepach i magazynach. W razie ustalenia, że szkoda w całości lub w części została spowodowana jedynie przez niektórych pracowników, za całość szkody lub za stosowną jej część odpowiadają tylko jej sprawcy.

Aby przypisać odpowiedzialność do pracownika, umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone musi być odpowiednio dostosowana do specyfiki zatrudnienia na danym stanowisku. Musi pasować do okoliczności niczym dobry garnitur. W przeciwnym razie może okazać się nieskuteczna. W takich sytuacjach pracownik także powinien liczyć się z odpowiedzialnością, ale jest ona istotnie ograniczona – maksymalnie może sięgać trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Z dobrodziejstwa wspomnianego ograniczenia mogą korzystać jedynie pracownicy, którzy nie wyrządzili pracodawcy szkody w sposób umyślny. W razie złośliwego wyrządzenia szkody, należy się więc liczyć z obowiązkiem jej naprawienia w pełnej wysokości.

Konkludując, korzystanie z samochodu służbowego, laptopa, czy narzędzi powinno zostać poprzedzone solidną analizą umowy o pracę i ewentualnej umowy o odpowiedzialności. To powinno pomóc w odpowiednim zabezpieczeniu interesów pracodawcy, jak również pozwolić pracownikowi określić ramy używania tego typu przedmiotów.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *