Alimenty dla dziecka – co należy brać pod uwagę gdy chcemy je uzyskać?

Niejednokrotnie sporną kwestią pomiędzy rodzicami jest to, jak wysoka powinna być comiesięczna kwota alimentów uiszczana przez jednego z nich. Istotnym dla odpowiedzi na powyższe pytanie jest, iż zakres świadczeń alimentacyjnych rodziców względem dziecka wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby dziecka, z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka dotyczą dostarczania mu tzw. środków utrzymania oraz środków wychowania. Zaspokojenie tych pierwszych polega na zapewnieniu dziecku mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie itp. Zaspokojenie tych drugich następuje przez zapewnienie dziecku przede wszystkim osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Kolejnym kryterium są możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica, przy których uwzględnia się osiągane przez niego wynagrodzenie, wraz z dodatkowymi składnikami, np. premiami. Jeżeli wysokość zarobków osiąganych w poszczególnych miesiącach jest zmienna, bierze się pod uwagę przeciętną ich wysokość z dłuższego czasu, zazwyczaj roku. Jeżeli rodzic, poza wynagrodzeniem za pracę, osiąga dochody z innych źródeł, jak umowa o dzieło, zlecenia lub inne, należy uwzględnić również przeciętną tych dochodów. Na równi z wynagrodzeniem za pracę traktuje się uzyskiwanie przez rodzica świadczenia takie jak emerytura, renta, zasiłek, stypendium, itp. Istotnym na gruncie ustalania kwoty należnych alimentów jest, iż rodzic powinien w pełni wykorzystywać swe siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Jeżeli rodzic nie wykorzystuje posiadanych możliwości i w celu uchylenia się od płacenia alimentów lub wskutek innych zawinionych przyczyn nie podejmuje pracy, odpowiedniej dla jego zawodu, zdrowia oraz realnie istniejących możliwości w rejonie jego zamieszkania, jego możliwości zarobkowe ocenia się według zarobków, jakie osiągnąłby, g]1dyby podjął stosowne zatrudnienie. Podobnie jest wtedy, gdy wysokość zarobków rodzica z podanych wyżej przyczyn rażąco odbiega od realnie istniejących możliwości zarobkowych.

Przykład:

Matka dwójki dzieci ma problemy z osiągnięciem porozumienia z byłym mężem w sprawie wysokości alimentów. Mąż jest lekarzem o wziętej specjalizacji i kilkunastoletnim doświadczeniu. Prowadzi prywatną praktykę w Grudziądzu, z której wykazuje w zeznaniach podatkowych dochód rzędu 3.500 brutto miesięcznie. Dlatego podnosi, że nie stać go na partycypowanie w kosztach utrzymania dzieci w wysokości po 1.000 zł i 1.200 zł miesięcznie. Z wysokim prawdopodobieństwem można przyjąć, że dochody męża są istotnie zaniżone. Lekarz z jego specjalizacją i doświadczeniem może bowiem osiągać przychody nawet kilkukrotnie wyższe. Dlatego roszczenie matki może okazać się możliwe do zaspokojenia.

Istotnym jest też, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Zatem jeśli rodzic zarabia sporo, to większa powinna być kwota alimentów dla dziecka. Jeśli chodzi o możliwości majątkowe rodzica, to  przy ich ocenie bierze się pod uwagę przede wszystkim dochody, jakie z jego majątku można osiągnąć np. uzyskiwane odsetki od lokaty bankowej, uzyskiwany czynsz najmu z wynajmowanego przez niego mieszkania.

Zaznaczyć należy, ze że rodzice mogą być zwolnieni od alimentów wobec dziecka wtedy, gdy posiada ono własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *